loader
Betöltés...

A Factory Aréna Falmászóterem és Skate park használatához és annak mindenkori Szolgáltatásainak igénybevételéhez az alábbi E-Nyilatkozatot kötelező kitölteni:

Felelősségkizáró Nyilatkozat Olvass el!

Én, alulírott elismerem és egyetértek azzal, hogy a Komlóstetői kerékpáros Sport Klub. által a Factory Sport Aréna (3533,Miskolc Kiss Ernő u 17.szám alatti Sportközpontban.) támogatott és kínált tevékenységekben – többek között a falmászás,boulder szivacsgödör, skate park elemek,trambulin,szabadulószoba,paintball pálya– való részvétel vagy azok szemlélése eredendően kockázatokat hordoz magában.
Ezen kockázatok és veszélyek többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

 

 1. Sérülések bekövetkezése olyan személyek leeséséből, amelyek összeütköznek velem, vagy olyan esésekből, amelyek során én ütközöm neki más személy(ek)nek, vagy tárgyaknak.
 2. Sérülések bekövetkezése abból fakadóan, hogy leesek/ráesek más személyre, falra, az építményre, merevítésekre, kötelekre vagy a talajra.Skate park elemek nem rendeltetésszerű használatából adódó kockázatos esések,sérülések,ütközések,csúszások,zuhanás.
 3. Sérülések bekövetkezése hanyagság, figyelmetlenség, gondatlanság, mulasztás, vagy nem megfelelő gyakorlás miatt.
 4. Halált okozó sérülések bekövetkezése, a berendezés , a mászó-fal,skate park elemek,eszközök vagy a Factory Aréna felszerelésének nem megfelelő használata miatt, illetve hanyagságból, gondatlanságból történő téves használat miatt. Sérülést vagy halált okozó baleset bekövetkezése a felszerelés, vagy a felszerelés nem megfelelő állapota miatt, vonatkozik ez különösen a kötelekre, karabinerekre, gyorsereszkedőkre.
 5. Védőfelszerelés mulasztása miatt.( Bukósisak)


Kijelentem, hogy tudatában vagyok annak a számos eredendő veszélynek, amely a Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub által kínált és támogatott tevékenységek végzésében, illetve szemlélésében foglaltatik. Teljes felelősséget vállalok mindenben olyan sérülésért, amelyek a fenti veszélyek eredményeképpen következik be, még abban az esetben is, ha az olyan módon történik, amely jelen nyilatkozat aláírásának idején még nem volt előre látható.
Tudatában vagyok annak, hogy önkéntesen felvállalva a fennálló veszélyeket, Én vagyok teljesen és egyedül felelős minden kárért vagy veszteségért, amelyet elszenvedek, beleértve a saját személyes sérüléseimet is, a vagyonomban bekövetkező esetleges károkat vagy azokat a károkat, amelyeket a halálommal okozok.
FIGYELMEZTETÉS: Ezen nyilatkozat jogilag kötelező erejű. Jelen nyilatkozat aláírásával Ön lemond minden olyan jogáról, amelyek alapján kártérítést követelhetne bíróság vagy egyéb jogérvényesítésre alkalmas szerv útján a személyes sérülések, a vagyonában bekövetkezett kár vagy a halál miatt, amely hanyagság, gondatlanság, baleset vagy más egyéb módon következett be.
Tudatában vagyok annak a potenciális kockázatnak és veszélynek, amelyet mászás és a skate park használata magában hordoz.
Ezen nyilatkozattal lemondok minden olyan jogomról, valamint felmentem Komlóstetői Kerékpáros Sport Klubot és a Bükki hegy és Sportmászó Egyesületet (Factory Arénát) és annak összes és mindenkori alkalmazottját, gyakornokait azon felelősség alól, amely a Bükki hegy és Sportmászó Egyesületet és a Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub által üzemeltetett Factory Aréna használatából ered. Emellett tudomásul veszem, hogy a falmászás és a skate park(görkori,gördeszka,Bmx,Mtb,roller),lézerharc,painball extrém sport és ezért a Társadalom Biztosítás az itt szerzett sérüléseket nem támogatja.

Mászóterem Házirend

Köszöntjük a Factory Arena Mászócsarnokában! Tegye meg, hogy a szabályzatot alaposan áttanulmányozza és az abban foglaltakat a balesetek elkerülése érdekében betartja! A mászócsarnokban csak olyan vendégek tartózkodhatnak, akik a kért adatokat kitöltötték és aláírták a nyilatkozatot, mely szerint az alábbiakat figyelmesen elolvasták, értelmezték, így tisztában vannak a lehetséges kockázatokkal valamint belépőjegyet váltottak, és semmilyen, az éberségükre ártalmas gyógyszert, drogot, alkoholt nem fogyasztottak. 14 éven aluliak csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak a mászóteremben. 18 éven aluliak csak szülői engedéllyel, valamint a falmester beleegyezéssel használhatják a biztosítóeszközöket. A mászócsarnokban létrehozott mesterséges környezet nem csökkenti az esetleges sérülések vagy a halál bekövetkezésének a kockázatát, valamint további veszélyt jelenthet a Felhasználóra a fogások törése vagy elfordulása. A mászócsarnokban minden esés magába foglalja a sérülés kockázatát a felszerelt biztonsági rendszerek ellenére is. A lehetőségekhez mérten minden látogató köteles az esés és sérülés kockázatát minimalizálni saját és mások testi épségének megőrzése érdekében. A csarnokban elhelyezett ütéstompító szivacsokat a boulder magasságból (maximum 3,5 m) történő váratlan lecsúszás és a kényelmesebb földre érkezés miatt tervezték és helyezték el, és nem a falról történő leugrás céljából. A tört és kificamodott végtagok veszélye továbbra is fennáll a puha földre érkezés ellenére is. Ellenőrizetlen esések sérülést okozhatnak akár magának a mászónak, akár másoknak ezért kérjük a fokozott figyelmet. A csarnokban kihelyezett figyelmeztető táblákat be kell tartani. Kérünk benneteket, hogy a mászóterem rendjét elősegítve váltócipőt vagy papucsot használjatok. A teremben felejtett kulacsok, ruhadarabok egy hétig változatlanul helyükön maradnak, majd kidobásra kerülnek. Telefonjaitokért senki nem vállalja a felelősséget, biztonságos helyen hagyjátok azokat.   Mászás: A mászás megkezdése előtt kérünk mindenkit, hogy személyes tárgyaikat, a mászáshoz nem elengedhetetlen tartozékokat az öltözőszekrényekben helyezzék el. A mászócsarnokban a vendégek egyéni védőeszköz tekintetében kétfajta biztosító eszközt bérelhetnek (lapka, grigri) továbbá csavaros karabinereket, valamint beülő hevedert melyek helyes használatáról a kifüggesztett útmutatók részletesen beszámolnak, továbbá a felmesterek nyújtanak tájékoztatást. Mászócipő és ziazsák bérlésére is van lehetőség. Felügyelet nélkül csak olyan nagykorú személy mászhat, aki képes a mászó beülőt annak használati utasítása szerint szabályosan felvenni, azt összekapcsolni a kötéllel, karabinerekkel, felső biztosítás esetén, vagy csomó segítségével elől mászás esetén. Továbbá képes megfelelően használni a biztosító eszközt és a mászó esése esetén őt megtartani és leereszteni. Biztosító társáról meg van győződve, hogy tudja szabályosan használni a biztosító eszközt és az esetleges esést képes megtartani. Tisztában van a kockázatokkal, melyek a mászó tevékenység során felmerülhetnek. Amennyiben olyan háttérbetegsége van vagy volt, mely veszélyeztetheti önmaga vagy mászópartnere biztonságát abban az esetben köteles azt a falmesterrel tudatni. Amennyiben nem képes az előzőekben említettekre, vagy azok közül bármire, úgy felügyelet nélkül tilos mászni. A mászócsarnok falmesterei ellenőrizik a mászókat, vendégeket, felügyeletet ellátó személyeket és hiányosság esetén figyelmeztethetik őket.  A biztosításhoz használatos eszközöket a beülőiteken tartsátok. (ne hagyjátok a kötélen, földön stb.)   A Falmester minden vendég esetében ellenőrzi a vendéget, kérheti, hogy tudásukat mutassák be. Kötéllel mászás esetén azok számára, akiknek tudásáról biztos ismereteink nincsenek, tudásuk bemutatása kötelező! Ha mászás közben bármi probléma adódik, egyértelműen és határozottan kommunikálni kell azt a partnere felé és kérje a falmester vagy a környezetében levők segítségét! Nem várt esésből fakadó sérülés esetén a mászótárs lementése kommunikációt követő lassú biztonságos leeresztéssel kell, hogy történjen. Saját felszerelés használata akkor megengedett, ha használója elfogadja, hogy ezt ő a saját felelősségére, a saját kockázatára használja. Ezekért az eszközökért semmilyen felelősséget nem vállal a mászócsarnok, továbbá a terem bármely eszközének nem előírás szerinti használatából eredő balesetért sem vállal felelősséget! A mászócsarnokban bérelhető egyéni védőeszközök megfelelőségéért a gyártó vállalja a felelősséget, a Factory üzemeltetői az előírt jogszabályok és szabványi követelmények betartásáért felelős. A Falmester a meg nem engedett felszerelések használatát megtilthatja. Az aktuális szikla- és falmászó szabványoknak megfelelő szikla- és falmászó felszerelések, kötél, beülő, karabiner és biztosító eszközök használata megengedett a teremben, ha azokat használója megfelelően használni tudja. A mászócsarnok által biztosított felszereléseket (kötelek, beülők, fogások) rendszeresen ellenőrizzük és szükség esetén azonnal gondoskodunk azok cseréjéről. Ha mászás során bármilyen rendellenességet, hibát, anyaghibát (pl. sérült express, kötél vagy fogás) észlel, a saját és mások biztonsága érdekében kérjük, hogy azonnal jelezze a falmesternek! A felszerelést ne hagyja szét a teremben, ne hagyja a földön, ne hagyja a kötélen. Tartsa magánál és vigyázzon rá. Ha a teremből kimegy (WC, dohányzás, stb..) a mászócipőt és a beülőt vegye le, és a karabinerekkel és a biztosítóeszközökkel együtt biztonságos helyre rakja le, úgy, hogy azt sérülés ne érhesse. Mászás előtt minden olyat, ami beakadhat valahova (pl.: gyűrű, telefon, kulcstartó, stb.. ) vegye le. A hosszú hajat összefogva érdemes viselni, mert könnyen beakadhat a karabinerbe, biztosítóeszközbe. A mászás megkezdése előtt mindig ellenőriznie kell:
 • Hogy mind a saját, mind a társának beülője megfelelően van befűzve, a kötélen található csomó (elől mászásnál a mászó által kötött csomó ) megfelelően van megkötve. Ezt partnerének is ellenőriznie kell.
 • Felső biztosítás esetén győződjön meg róla, hogy a fal tetején a kötél legalább 2 ponton rögzített „stand” pontba van befűzve, nincs megtekeredve és a partnerével ugyanazon kötél két végén vannak bekötve. A biztosító eszköz megfelelően van a beülőhöz rögzítve, a kötél a két karabiner segítségével van a beülőhöz rögzítve. Mind a mászó, mind a biztosító ember karabinere be van tekerve.
 • A biztosító ember ellenőrizze mászótársa csomóját, a mászó pedig ellenőrizze a biztosító eszköz megfelelő elhelyezését, használatát.
Ne felejtse el, hogy a biztosító ember kezében van társának élete!   Elől mászás: Csak olyan dinamikus kötéllel lehetséges, amely megfelel a nemzetközi szabványnak. Beülő és kötél összekapcsolására csak a nyolcas csomó megengedett. Karabiner nem használható. A mászó út valamennyi beépített köztes biztosítási pontját akasztani kell, ezek közül egy sem kihagyható, a stand karabinerét akasztani kell. Elől mászás után felső biztosítással mászni csak végig kimászott utat szabad, ha az elől mászó az elhelyezett standponton is szabályszerűen átvezette a kötelet, és az összes köztes biztosítási pontban be van akasztva a kötél. Biztosítás: A biztosító embernek végig figyelnie kell a partnerére, hogy bármilyen, hirtelen adódó helyzetben gyorsan és megfelelően tudjon reagálni. Mindig a fal közelében álljon, ülni vagy feküdni tilos. Biztosítás közben telefonálni szigorúan tilos! Boulder és más edzőeszközök: Boulder / kötél nélküli / mászáskor maximum 3,5 m magasságig szabad felnyúlni. Mindig a saját képességeinek megfelelő nehézséget válassza, kerülje a nem szándékos esést, és a leugrást. Soha ne másszon mások fölé vagy alá. Mászó alatt tartózkodni tilos, kivétel a szpotoló ember. A campus board, a bachar létra és bizonyos húzódzkodó rudak alól mindig pakoljon el, a mozgatható edző eszközöket (súlytárcsák, kettlebell, kötelek stb..) használat után mindig rakja a helyére. A magasabb eszközöket és a bachar-létrát – ha nem kötéllel mászik rajta – mozgatható szivacsokat aláhúzva használja. Általános szabályok:
 • A falmászóteremben csak olyan vendégek tartózkodhatnak, akik a szabályzatot figyelmesen elolvasták, értelmezték, így tisztában vannak a lehetséges kockázatokkal, a benne foglaltakat betartják, valamint belépőjegyet váltottak.
 • A lezárt sportmászófalra engedély nélkül felmászni szigorúan tilos.
 • A mászó és a biztosító ember zavarása, figyelmének elterelése balesetveszélyes.
 • Amennyiben nem használja a falat, lépjen hátrébb, ne tartózkodjon mászó ember alatt. A nem használt kötelet, mászócipőt stb. ne hagyja olyan helyen, ahol másokat zavarhat, vagy balesetet okozhat. A mászó terembe behozott csomagokat, (sporttáska, hátizsák, kabát, stb..) kérjük az öltözőben hagyni. Személyes dolgait, vizes palackot ne a földre rakja. Balesetveszélyes és összetörhet. Ezekért felelősséget nem vállalunk.
 • Dupla ellenőrzés: minden bekötési pontot kétszer kell ellenőrizni.
 • Egymás ellenőrzése: a mászó párosok a mászás megkezdése előtt kötelesek ellenőrizi a másik helyes bekötését. Amennyiben kétség merülne fel bármelyik eszköz, bekötés, csomó, felszerelés biztonságosságával, helyes használatával kapcsolatosan, a mászást nem szabad megkezdeni.
 • Figyelni kell a többi mászóra, legyen mindig tisztában azok helyzetével, kerülni kell mások veszélyeztetését, és hogy olyan helyzet alakuljon ki, ahol mások veszélyeztethetik Önt. Viselkedésével tartsa tiszteletben mások edzését, játékát, szórakozását.
 • Minden problémát a fallal, fogásokkal, felszereléssel kapcsolatosan jelentse a falmesternek.
Tűz észlelése esetén: Riassza a Falmestert vagy büfében tartózkodó személyt. Ő(k) értesítik a Tűzoltóságot. A falakon található oltókészülékkel a lehető leghamarabb oltsa el a tüzet. A Biztosító emberek a lehető leghamarabb, de kontrolált módon engedjék le a falon lévő párjukat és a menekülő utakon/kijáratokon hagyják el a helységet. Baleset esetén: Ha falon bármilyen vészhelyzetben lévő sportolót észlel, azonnal húzzon szivacsot a veszélyhelyzetben lévő alá. Riassza a Falmestert! Mászópartner lementése a kötélbiztosítás esetén: Nem várt havária eseményből fakadó probléma esetén a mászótárs lementése kommunikációt követő lassú biztonságos leeresztéssel kell, hogy történjen. Ha megtörtént a baj, a Falmester vagy a büfében tartózkodó személy értesíti a Mentőket, illetve egyéb érintett hatóságokat.  

FIGYELEM!

Felső biztosításhoz csakis két egymással szembe fordított csavaros karabiner használható!

 

MINDIG LÉGY FIGYELMES!!

KÖRÜLTEKINTŐEN KÖZLEKEDJ A CSARNOKBAN. VIGYÁZZ, HOGY NE KERÜLJ SENKI ESÉSZÓNÁJÁBA!

 

KÉRJÜK, A MÁSZÓTERÜLETET HAGYJÁTOK SZABADON!

CSOMAGODAT MINDIG AZ ÖLTÖZŐBEN HAGYD. A MÁSZÁSHOZ HASZNÁLT FELSZERELÉSED ÚGY HELYEZD EL, HOGY AZ MÁSNAK SÉRÜLÉST NE OKOZHASSON!

 

NE UGRÁLJ FELESLEGESEN!

A SZIVACSOK PUHASÁGA NEM CSÖKKENTI SÉRÜLÉSEK VALÓSZÍNŰSÉGÉT, EZÉRT KÉRÜNK, HOGY MINDIG MÁSSZ LE, HA TEHETED!

 

FIGYELEM!

Elölmászáshoz kizárólag a felső ábrán látható helyesen megkötött pereccsomó engedélyezett!

 

FIGYELEM!!!

BOULDEREZŐ MÁSZÓ SZPOTOLÁSA AJÁNLOTT!!

A 18. életévét nem betöltött mászó esetén a jelen Nyilatkozatot kizárólag a szülő vagy törvényes képviselő töltheti ki.

  cross